Câu nói yêu thích

Nhắm thẳng khách hàng mà bán

Các giải thưởng