Phòng kinh doanh 02

Trưởng phòng Đào Duy Từ

Top 1 06/2022

Câu nói yêu thích

Để trở thành người mạnh nhất, tôi sẵn sàng đương đầu với bảo tố ngoài biển lơn. Khó khắn, thử thách chưa bao giờ khiến tôi chùn bước Để trở thành người mạnh nhất, tôi sẵn sàng đương đầu với bảo tố ngoài biển lơn. Khó khắn, thử thách chưa bao giờ khiến tôi chùn bước

Để trở thành người mạnh nhất, tôi sẵn sàng đương đầu với bảo tố ngoài biển lơn. Khó khắn, thử thách chưa bao giờ khiến tôi chùn bước Để trở thành người mạnh nhất, tôi sẵn sàng đương đầu với bảo tố ngoài biển lơn. Khó khắn, thử thách chưa bao giờ khiến tôi chùn bước

Các giải thưởng

2 lần được vinh danh

Tháng 06/2022 - Phòng ban xuất sắc nhất tháng

Tháng 04/2022 - Phòng ban xuất sắc nhất tháng