Trải nghiệm phong cách sống mới

Lấy cảm hứng từ những ngọn cỏ lau bên bờ sông, những khoảng mở ngẫu nhiên của vòm cây và không gian xanh thoáng, Aqua Bay thiết lập một chuẩn mực khác biệt về phong cách sống....

Tin tức.