Trần Thị Thuỷ

Top 1 tháng 03/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất

Câu nói yêu thích

Để trở thành người mạnh nhất, tôi sẵn sàng đương đầu với bảo tố ngoài biển lơn. Khó khắn, thử thách chưa bao giờ khiến tôi chùn bước

Các giải thưởng

Tháng 03/2022 - Chuyên viên tư vấn BDS xuất sắc nhất