Câu nói yêu thích

Ở đâu có deal… là ở đó có anh Tinh anh như mắt hổ, nhìn đâu là thấy kèo thơm ở đấy

Các giải thưởng