Tập đoàn Ecopark chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19