Câu nói yêu thích

Chiến thần ra tay, nhà "bay" khách ký

Các giải thưởng