Đội ngũ nhân sự

[propper_person name=”Ms. Nguyễn Hoàng Phương Linh” designation=”Senior Sales Manager” img=”839″]
[propper_person name=”Ms. Nguyễn Hồng Hà” designation=”Senior Sales Manager” img=”838″]
[propper_person name=”Mr. Hoàng Thanh Tùng” designation=”Senior Sales Manager” img=”837″]
[propper_person name=”Ms. Đàm Thị Vân Anh” designation=”Senior Sales Manager” img=”855″]
[propper_person name=”Mr. Đào Xuân Thẩm” designation=”Senior Sales Manager” img=”836″]
[propper_person name=”Ms. Mai Kỳ Anh” designation=”Sales Manager” img=”833″]
[propper_person name=”Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo” designation=”Sales Manager” img=”835″]
[propper_person name=”Mr. Bùi Văn Quân” designation=”Sales Manager” img=”834″]
[propper_person name=”Mr. Nguyễn Văn Thành” designation=”Sales Manager” img=”1096″]