Ban lãnh đạo

Bà Nguyễn Anh Thư – Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Tổng Giám đốc

Bà Từ Thị Tuyết Mai – Phó Tổng Giám đốc

Bà Mai Thị Mỹ Anh – Phó Tổng Giám đốc

Bà Đào Lê Lan – Phó Tổng Giám đốc